גשר טיולים מונגשים לדף נחיתה.jpg

תקנון הגרלה - תמן

1. הגרלה זו מיועדת עבור לקוחות תמן בלבד.

2. ללקוח תמן יחשבו לקוחות פעילים וכל מי שנמצא בתהליכי רכישה ויאושר על ידי סוכני תמן.

3. בהגרלה רשאים להשתתף:

  • אדם הנוהג על רכב מותאם.

  • אדם המוסע ברכב מותאם.

  • בעל קרבה ראשונה לאדם הנוהג או המוסע ברכב מותאם.

4. עבור כל אדם המופיע בסעיף 3 ניתן לשלוח כרטיס הגרלה אחד.

5. יעד הטיסה עבור הכרטיס הזוכה ייקבע על ידי גשר לטיולים נגישים.

6 הזכייה בהגרלה מקנה טיול לחו"ל רק לאדם הזוכה כמוגדר למעלה.

   במידה והזוכה נזקק לליווי ישולם הטיול עבור המלווה על ידי הזוכה ולא על ידי חברת גשר.

7. תוקף הזכייה 31/12/20 והיא אינה ניתנת להעברה.

8. הגרלה פתוחה עד לתאריך 30/4/20

9. מועד ההגרלה ומיקומה ייקבע בתיאום עם חברת תמן ויפורסם מראש.